Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Тема уроку:    Електролітична дисоціація.

 Електроліти і неелектроліти.

Електролітична дисоціація кислот, лугів і солей у водних розчинах.

 

      Мета: На основі знань про типи хімічного зв’язку, розглянути процес дисоціації речовин на йони; дати поняття про електроліти і неелектроліти. Розглянути як відбувається процес дисоціації кислот, основ, солей і яка особливість цього процесу для багатоосновних кислот. Сформувати в учнів вміння складати рівняння електролітичної дисоціації.

Розвивати вміння використовувати знання, отримані на інших уроках, зокрема на уроці фізики – про електричний струм і провідники електричного струму.

Виховувати вміння встановлювати зв’язок між  одержаними знаннями і їх практичним застосуванням.

 

      Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.

 

     Міжпредметні зв’язки: фізика (тема: електричний струм, провідники електричного струму).

 

     Форми і методи  роботи: інформаційно – рецептивний, репродуктивний, частково – пошуковий, дослідницький методи; розповідь – пояснення, бесіда; робота в парах при виконанні лабораторної роботи (практичне здобуття знань); конкретизація, закріплення і застосування набутих знань.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

У вигляді бесіди:

     -   Які види хімічного зв’язку вам відомі?

     -   Пригадайте з курсу фізики, що таке електричний струм?

     -   Рух яких частинок зумовлює проходження електричного струму?

     -   Які заряджені частинки вам ще відомі?

     -   Які речовини (якої будови і з яким типом зв’язку) складаються з йонів?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

З власного досвіду ви знаєте, що розчини деяких речовин проводять електричний струм (наприклад кислотні і лужні автомобільні акумулятори). Чи не виникало в вас питання – чому ці речовини проводять електричний струм? Адже з курсу фізики ви знаєте, що метали є гарними провідниками струму, тому що мають вільні електрони. Завдяки їхньому руху і виникає електричний струм. А завдяки яким частинкам проходить електричний струм у розчинах деяких речовин? З цим питанням нам потрібно сьогодні розібратися.

 

IV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Речовини, що не проводять електричний струм.

До них відносять: тверді речовини неметали, речовини з ковалентним неполярним або слабкополярним зв’язком (кисень, азот, водень, спирт, цукор та інші).

 1. Речовини, які проводять електричний струм.

До них належать: солі, кислоти, луги у розчинах або розплавах, метали, оксиди металів.

 1. Електроліти і неелектроліти.

Електроліти – речовини, які під час розчинення у воді або розплавлення розпадаються на йони і тому їх розчини або розплави проводять електричний струм.

Такі речовини мають йонний або ковалентний полярний зв’язок (наприклад в кислотах).

Неелектроліти відповідно такі сполуки, розчини або розплави яких не проводять електричного струму.

 1. Механізм електролітичної дисоціації.

Полярні молекули води руйнують йонну сполуку на окремі йони – катіони і аніони, які у розчині знаходяться у гідратованому вигляді (мал. 12 на стор. 19 підручника). Ці йони хаотично рухаються у розчині, але якщо в нього занурити електроди, з’єднані з джерелом струму, то рух йонів стає напрямленим.

Отже, електролітична дисоціація – це процес розпаду речовини на йони під час розчинення її у воді або під час розплавлення.

NaCl ↔ Na+ + Cl

     Положення електролітичної дисоціації:

 1. Електролітичній дисоціаціації піддаються речовини з йонним або ковалентним полярним зв’язком;
 2. Йони в розчині гідратовані;
 3. Сильні електроліти дисоціюють повністю, слабкі – частково;
 4. Дисоціація – процес оборотній;
 5. Електропровідність електролітів зумовлена наявністю йонів у розчині.
 1. Дисоціація кислот, лугів, солей.

Дисоціація кислот:      HCl ↔ H+ + Cl

Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто:

H3PO4 ↔ H+ + H2PO4       I ступінь,

H2PO4 ↔ H+ + HPO42—      II ступінь,

HPO42— ↔ H+ + PO43—          ІІІ ступінь.

Дисоціація лугів:

NaOH ↔ Na+ + OH

Ba(OH)2 ↔ Ba2+ + 2OH

Дисоціація солей:

Na3PO4 ↔ 3Na+ + PO43—

Ca(NO3)2 ↔ Ca2+ + 2NO3

 

V. Закріплення нового матеріалу.

    1)   Нам потрібно навчитися виявляти наявність йонів Н+ і ОН в розчині. Для цього проведемо лабораторний дослід. Але спочатку дайте відповіді на такі запитання:

 • Розчини яких речовин при дисоціації дають йон Н+ ?
 • Розчини яких речовин при дисоціації дають йон ОН?
 • За допомогою яких речовин ми можемо ці речовини виявити?

Лабораторний дослід № 1.  Виявлення йонів Н+ і ОН в розчині.

Учням запропоновано дослідити розчини КОН і HCl. Вони наносять за допомогою скляної палички краплю розчину на універсальний індикаторний папірець. За зміною забарвлення індикатора роблять висновок про наявність певних йонів в розчині. Записують рівняння електролітичної дисоціації досліджених речовин.

 1. Виконання завдань № 66, 67 (стор. 43 підручника).
 2. Виконання завдань із додатку – написати рівняння електролітичної дисоціації речовин.

VІ. Домашне завдання.  Опрацювати § 7,8, питання після параграфів, №72,73 (письмово).

VІІ. Підсумок уроку. Виставлення оцінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 1. KNO3  →                                                                                        
 2. Ca(OH)2    →                                                                                             
 3. H2SO3  →                                                                                        
 4. Na3PO4  →                                                                                         
 5. CuCl2  →                                                                                    
 6. H3PO4  →                                                                                                              
 7. Al2(SO4)3  →                                                                                                              
 8. KOH  →                                                                                                               
 9. Mg(NO3)2  →                                                                                                              
 10. CaBr2  →                                                                                                               
 11. HI   →                                                                                                                
 12. K2SO4  →                                                                                                                   
 13. HNO3   →                                                                                                                  
 14. Fe2(SO4)3  →                                                                                                              
 15. Na2S →                                                                                                              
 16. Ba(NO3)2  →                                                                                                            
 17. ZnSO3   →                                                                                                               
 18. Ba(OH)2 →                                                                                                               
 19. Li2SO4 →                                                                                                               
 20. AlCl3  →                                                                                                                   
 21. Na2CO3 →                                                                                                                  
 22. MgSO3 →                                                                                                                   
 23. ZnF2  →                                                                                                                 
 24. Cu(NO3)2  →                                                                                                                 
 25. H2S  →                                                                                                                
 26. LiOH  →                                                                                                                
 27. AgNO3  →                                                                                                                
 28. FeCl2 →                                                                                                                
 29. Na2SO4 →                                                                                                                 
 30. MgI2  →                                                                                                                
 31. Al(NO3)3  →
 32. K2S  →
 33. ZnBr2  →
 34. CuSO4
 35. Ba(OH)2  →