Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Варіант 1

Завдання 1 – 8 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на вашу думку, відповідь та позначте її  у бланку відповідей.

  1. Схема А + В = АВ виражає сутність реакції:                                                                                               А. сполучення;      Б. розкладу;     В. заміщення;       Г. обміну. (0,5 бал.)

  2. Речовини, які під час реакції віддають електрони, називаються :

А. окисниками; Б. відновниками; В. каталізаторами; Г. інгібіторами. (0,5 бал.)

3. Запис А + В = АВ; ∆Н‹0 означає, що реакція :

   А. каталітична; Б. окисно – відновна; В. ендотермічна; Г. екзотермічна.     (0,5 бал.)

4. Каталізатор впливає на:  

       А. зміщення рівноваги;     Б. швидкість реакції;

       В. підвищення тиску;        Г. зниження температури.(0,5 бал.)

5. Зі зростанням концентрації реагентів швидкість хімічних реакцій:

  А. збільшується;       Б. зменшується;

  В. не змінюється;      Г. змінюється періодично.(0,5 бал.)

6. Одиниця вимірювання теплового ефекту реакції є:

   А. кПа;       Б. кДж;       В. моль;       Г. моль/л.   (0,5 бал.)

7. Як називається наступний процес і скільки електронів в ньому беруть участь:

         S+6→ S─2 

   А. окиснення, 4 е;       Б. відновлення,8 е;

   В. окиснення,8 е;        Г. відновлення,4 е .( 0,5 бал.)

8. Реакція сполучення :

  А. завжди є окисно –відновним процесом;

  Б. ніколи не супроводжуються зміною ступенів окиснення;

         В. може бути окисно –відновним процесом, а може не супроводжуватися    зміною  ступенів окиснення;

         Г. практично ніколи не супроводжується зміною ступенів окиснення.(0,5  бал.)

 

Завдання 9-10 мають на меті встановлення відповідностей. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник. позначений цифрою

9. Установіть відповідність між рівнянням реакції і її типом: ( 1 бал.)

 А. Fe2O3 + 3H2 =2Fe + 3 H2O ;                                1. розкладу;              

 Б. FeSO4 + 2KOH = K2SO4 + Fe(OH)2 ;                  2. сполучення;

 В. 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O ;                                 3. заміщення;

 Г. 2Mg + O2 = 2MgO;                                                       4. обміну.

10. .Установіть відповідність між рівнянням реакції і її типом:  (1 бал.)

  А.2КNO3 = 2KNO2 +3O2;  ∆Н = +255кДж.      1.екзотермічна;

  Б. 2Mg + CO2 = 2MgO +C; ∆Н= ─829 кДж.    2.ендотермічна;

  В. N2 +O 2          2NO;                                         3.каталітична;

  Г. 2KClO3     MnO2   2 KCl + 3O2;                          4.оборотна.

11. Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно- відновної реакції. Вкажіть окисник і відновник, процеси окиснення та відновлення. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції  : 

 NH3 +O2 → N2 + H2O.  (2 бал.)

 

   12.Обчисліть. яка кількість тепла виділиться внаслідок спалювання 100 літрів метану,, якщо термохімічне рівняння горіння метану:

          СН4 +2О2 → СО2 + 2Н2О +891 кДж     (2 бал.)

  13 . Як зміниться швидкість прямої реакції: 2СO + O2 → 2СO2, якщо тиск у системі підвищити у 3 рази (2 бал.)

 

 

 

 

                                                      Варіант 2

Завдання 1 – 8 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на вашу думку, відповідь та позначте її  у бланку відповідей.

1. Схема А + В С = АС + В виражає сутність реакції:                                                                                               А. сполучення;         Б. розкладу;     

     В. заміщення;            Г. обміну. (0,5 бал.)

  1. Речовини, які під час реакції  приєднують електрони, називаються :

А. окисниками;         Б. відновниками; 

В. каталізаторами;    Г. інгібіторами. (0,5 бал.)

3. Запис А + В = АВ; ∆Н›0 означає, що реакція :

   А. каталітична;     Б. окисно – відновна;

   В. ендотермічна;  Г. екзотермічна. (0,5 бал.)

4.  Інгібітор впливає на:

 А. зміщення рівноваги;  Б. швидкість реакції;

 В. підвищення тиску;      Г. зниження температури.(0,5 бал.)

5. Зі зростанням  температури швидкість хімічних реакцій:

  А. збільшується;  Б. зменшується; 

  В. не змінюється; Г. змінюється періодично.(0,5 бал.)

6. Одиниця вимірювання теплового ефекту реакції є:

   А.  кг ;      Б. кДж;       В. г/моль;       Г. моль/л.   (0,5 бал.)

7. Як називається наступний процес і скільки електронів в ньому беруть участь: Cl2→  2Cl─1  

   А. окиснення, 1 е;   Б. відновлення,1 е;

   В. окиснення,2 е;    Г. відновлення,2 е .( 0,5 бал.)

8. Реакція  розкладу:

  А. завжди є окисно –відновним процесом;

  Б. ніколи не супроводжуються зміною ступенів окиснення;

           В. може бути окисно –відновним процесом, а може не супроводжуватися зміною   ступенів окиснення;

  Г. практично ніколи не супроводжується зміною ступенів окиснення.  (0,5 бал.)

  

Завдання 9-10 мають на меті встановлення відповідностей. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник. позначений цифрою, впишіть її в таблицю.

9.Установіть відповідність між рівнянням реакції і її типом:  (1бал.)

 А.  CuSO4+ 2NaOH =Na2SO4 + Cu(OH)2 ;           1.розкладу;              

 Б.  Fe  +  CuCl2 =  Cu + FeCl2 ;                              2.сполучення;

 В.  ВaCO 3 =ВaO + CO2;                                        3.заміщення;

 Г . Fe + S = FeS   .                                                              4.обміну.

 

 10. .Установіть відповідність між рівнянням реакції і її типом:  (1бал.)

  А. MnO2 +2C =Mn + 2CO2 ; ∆Н = +293  кДж.                  1.екзотермічна;

  Б.  2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O; ∆Н= ─290 кДж.  2.ендотермічна;

  В. H2 + І2            2НІ                                                            3.каталітична;

  Г. 2Н2О2    MnO2      2H2O + O2;                                             4.оборотна.

 

11. Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно – відновної реакції. Вкажіть окисник і відновник, процеси окиснення та відновлення. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції 

 Fe2O3 + C → CO2 + Fe        (2 бал.)

 

  12.Обчисліть. яку кількість тепла  потрібно витратити  на розклад вапняку,   щоб одержати 2800 г  

      кальцій оксиду,термохімічне рівняння  реакції розкладу:

              СаСО3 = СаО + СО2  ─176 кДж    (2 бал.)

13. Як зміниться швидкість прямої реакції: 4NO2 + 5O2 → 2N2O5, якщо тиск у системі підвищити у 2 рази (2 бал.)